De Comité

Président: Victor Luc
Vice Président: Schroeder Norbert
Sekretär: Majerus Jo
Sekretär adj: Lauer Martin
Caissier: Feltz Joël
Caissier adj: Jung Manuel
Marques José
Thein Alain
Thimmesch Pierre