De Comité

Président: Victor Luc

Vize-Président: Schroeder Norbert

Sekretär: Majerus Jo

Sekretär adj: Lauer Martin

Caissier: Feltz Joël

Caissier adj: Jung Manuel

Marques José

Maus Sacha

Renericken Patrice

Thein Alain

Thein Marc

Thimmesch Pierre