De Comité

Président: Victor Luc
Vice Président: Schroeder Norbert
Sekretär: Majerus Jo
Sekretär adj: Lauer Martin
Caissier: Feltz Joël
Ferreira Dias David
Jung Manuel
Kaufmann Manuel
Majerus Manon
Mootz Yves
Paffetti Sandro
Schroeder Christiane
Thein Alain
Thein Marc
Thimmesch Pierre