De Comité

Président: Victor Luc
Vice Président: Schroeder Norbert
Sekretär: Majerus Jo
Sekretär adj: Thein Alain
Caissier: Feltz Joël
Ferreira Dias David
Kaufmann Manuel
Lauer Martin
Mootz Yves
Schroeder Christiane
Valent Andy
Vasques Marcio
Thimmesch Pierre