De Comité

Président: Victor Luc
Vice Président: Schroeder Norbert
Sekretär: Majerus Jo
Sekretär adj: Lauer Martin
Caissier: Feltz Joël
Caissier adj: Jung Manuel
Marques José
Maus Sacha
Renericken Patrice
Thein Alain
Thein Marc
Thimmesch Pierre